PRIVACYVERKLARING

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van:

Atlas-Tecocel B.V.

Brugsteen 15

Industrieterrein Steenakker nr.: 1418

4815 PL Breda (NL)

KvK Breda nr. 20037268

Telefoon: +31 (0)76 5440841

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

2.1 Welke gegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld.

Tijdens uw contact met ons kunnen wij u om de volgende persoonsgegevens vragen.

Voor – en achternaam;

E-mailadres

Postadres

Telefoonnummer

Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verkrijgen de persoonsgegevens omdat u deze aan ons (heeft) verstrekt. Dit kan door middel van:

Omdat u reeds klant of relatie van ons bent

Bij persoonlijk contact of per e-mail of via de telefoon

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit openbare bronnen, zoals het Kadaster of het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel.

2.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

3. Waarvoor verzamelen wij deze gegevens

Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij vragen u persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

Het verrichten van onze dienstverlening en daarmee het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons. Onze dienstverlening bestaat uit de groothandel in kantoorartikelen, alsmede het bedrukken van tape, afzetlint, stickers en zelfklevende etiketten, de handel in etiketten, bedrukte tape en tapedrukmachines.

In het kader van onze bedrijfsvoering  het voeren van onze administratie, versturen van facturen, het werven en aannemen van personeel, beveiliging, beheer van ICT-systemen.

Vanwege communicatie – en marketingdoeleinden.

4. Verstrekking aan derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de in deze verklaring beschreven doeleinden kunnen wij uw persoonsgegevens delen met een vennootschap die behoort tot de groep van ons.

5. Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, kunt u ons vragen om deze in te zien, bij te werken, te wijzigen of, indien wettelijk mogelijk, te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Tevens kunt u bezwaar maken tegen (een gedeelte van) de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Wij wijzen u er voor de volledigheid op dat u door ons niet wordt onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang we deze nodig hebben voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben. Op grond van de wet zijn wij verplicht om de persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie gedurende een periode van minimaal 7 jaar te bewaren. Gegevens van sollicitanten bewaren wij maximaal 4 weken.Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens verwijderen.

7. Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen

8. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen en plaatsen een herzien versie op onze website. Controleer daarom onze website van tijd tot tijd om te zien of de verklaring is aangepast.

9. Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, en om gebruik te maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons:

Atlas-Tecocel B.V.

Brugsteen 15

Industrieterrein Steenakker nr.: 1418

4815 PL Breda (NL)

KvK Breda nr. 20037268

Telefoon: +31 (0)76 5440841

Versie 20 juli 2020